Family mother

Potilasjärjestöyhteistyö

Potilasjärjestöt auttavat potilaita ja heidän läheisiään elämään sairauden kanssa tarjoamalla tietoa ja tukea sekä hoitamalla potilaiden edunvalvontaa. Potilasjärjestöt edistävät kansanterveyttä ja tekevät arvokasta sairauksia ennaltaehkäisevää työtä.

Avointa yhteistyötä ja molemminpuolista kunnioitusta

Teemme yhteistyötä monien potilasjärjestöjen kanssa. Haluamme ymmärtää paremmin potilaiden tarpeita ja heidän sairauksiensa erityispiirteitä. Niin kuin järjestöt, mekin osallistumme rakentavaan keskusteluun terveydenhuollon kysymyksistä eri yhteistyötahojen kanssa. On tärkeää, että edistämme yhdessä potilaiden mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja ja hyvää hoitoa.

Teemme potilasjärjestöyhteistyötä noudattaen läpinäkyvyysperiaatetta, GSK:n omia eettisiä standardeja sekä lääkemarkkinoinnin ohjeita. Yhteistyön kantavina periaatteina ovat luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus. Pyrimme kumppaneidemme kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Vuonna 2018 GSK teki Suomessa yhteistyötä seuraavien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa: Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Pääkaupunkiseudun Hengitys ry, Positiiviset ry ja Munuais- ja maksaliitto ry.

Epilepsialiitto

Epilepsialiitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka tarjoaa epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen tietoa ja tukea epilepsian kanssa elämiseen. Liitto toimii sen puolesta, että epilepsian hyvä hoito ja tarvittavat tukipalvelut olisivat kaikkien saatavilla, että ihmisillä olisi epilepsiasta oikeaa tietoa ja että sairauteen suhtauduttaisiin asiallisesti ja avoimesti.

GSK on ollut Epilepsialiiton kumppani vuodesta 2006. Kumppanuudella tuetaan Epilepsialiiton työtä, mm. kuntoutusta ja viestintää epilepsiaan sairastuneiden ja heidän läheisensä arkisen selviytymisen helpottamiseksi (esim. www.epilepsia.fi -sivut, potilasoppaat ja neuvontapuhelin).

Vuonna 2018 GSK:n tuki Epilepsialiitolle oli 2200 euroa.

Hengitysliitto

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Eri puolilla Suomea toimivien yhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniätuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.

GSK tuki vuonna 2018 Hengitysliiton järjestämiä hengitysmessuja 3000 eurolla.

Pääkaupunkiseudun Hengitys

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on hengityssairauksien ja tuberkuloosin vastustaminen työskentelemällä ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen kehittämisen sekä etujen valvonnan puolesta.

GSK:n tuki yhdistykselle oli 3000 euroa vuonna 2018.

Positiiviset

Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä, edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään, ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä sekä parantaa tartunnansaaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2018 oli 10 000 euroa.

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto (Muma) on kansalais- ja potilasjärjestö, joka edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä. Liitto tukee sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liitto valvoo sairastuneiden etuja ja tekee vaikuttamistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

GSK on Muman yrityskannattajajäsen. Vuonna 2018 jäsenmaksu oli 1200 euroa. Lisäksi GSK ja Muma toteuttivat yhdessä hepatiittien tautitietoisuuskampanjan Maailman hepatiittipäivän yhteydessä. GSK tuki kampanjaa 4800 eurolla.

GSK tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa globaalisti. Julkaisemme tiedot kaikesta yhteistyöstä vuosittain.