GSK julkaisi potilasjärjestötuet vuodelta 2017

Potilasjärjestöt edistävät kansanterveyttä ja tekevät arvokasta sairauksia ennaltaehkäisevää työtä. Erilaiset yhteistyöprojektit ja kumppanuudet ovat potilasjärjestöille tärkeitä tukijoita ja mahdollistajia.

Yhteistyön periaatteina luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus

Potilasjärjestöyhteistyössä on tärkeää, että potilaiden mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja ja hyvää hoitoa edistetään yhdessä. GSK tekee potilasjärjestöyhteistyötä noudattaen läpinäkyvyysperiaatetta, GSK:n omia eettisiä standardeja sekä lääkemarkkinoinnin ohjeita. GSK onkin tehnyt töitä avoimuuden lisäämiseksi jo pitkän aikaa ja GSK:ta voidaan pitää edelläkävijänä toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa.

Vuonna 2017 GSK teki yhteistyötä Suomessa  seuraavien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa: Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Pääkaupunkiseudun Hengitys ry, Positiiviset ry, Munuais- ja maksaliitto ry sekä Syöpäpotilaat/Gynekologisten syöpien verkosto.

Läpinäkyvyyden edelläkävijä

GSK julkaisi ensimmäisenä lääkeyrityksenä tiedot potilasjärjestöjen kanssa tekemästä yhteistyöstä jo vuonna 2006. Tämän jälkeen GSK ryhtyi julkaisemaan kaikkien kliinisten tutkimusten tulokset riippumatta siitä, olivatko ne myönteisiä vai kielteisiä. Vuonna 2013 GSK avasi myös pääsyn kliinisten lääketutkimustensa potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

GSK:n seuraava askel avoimuuden lisäämiseksi oli lääkäreiden kanssa tehtävän yhteistyön tarkasteleminen. Potilaan pitää pystyä luottamaan siihen, että lääkärin hoitopäätös perustuu ainoastaan siihen, mikä lääke on potilaalle ja hänen sairautensa hoitoon juuri se sopivin. Siksi GSK muutti vuoden 2016 alusta tapansa jakaa tietoa ja järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää GSK:n potilasjärjestöyhteistyöstä ja muuttuneesta yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.