GSK:n periaatteet antibioottiresistenssin taltuttamiseksi

Infektioiden ennaltaehkäisy ja innovatiivisten hoitojen kehittäminen

Maailman terveysjärjestö WHO on oh­jeistanut tervey­den­huollon ammat­ti­laisia tehos­tamaan infek­tioiden eh­käisyä ja hal­lintaa se­kä mää­räämään anti­bioot­teja vain, kun ne ovat to­della tar­peen. Lisäksi WHO on kehottanut ihmisiä käyt­tämään anti­bioot­teja vain lää­kärin määräyk­sestä ja syö­mään kuu­rinsa ai­na lop­puun. WHO myös toivoo lääke­teol­li­suuden nopeut­tavan tuote­ke­hi­tystä ja tutki­musta uu­sien mikro­bi­lääk­keiden kehit­tä­mi­seksi.

GSK on linjannut omia periaatteitaan antibioottiresistenssin taltuttamiseksi.

  • Yksi keskeisistä asioista on infektioiden ennaltaehkäisy, jonka seurauksena yhteiskunnista voisi tulla vähemmän riippuvaisia antibiooteista. Rokoteohjelmat ovat avainroolissa ennaltaehkäisyssä ja GSK keskittyy maailman johtavana rokoteyhtiönä rokotteiden tutkimukseen ja kehitykseen.
  • Antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi GSK ei lisensoi uusia antibiootteja maatalouden käyttöön.
  • GSK:n myyntihenkilökunnalla ei ole volyymiin perustuvia myyntitavoitteita. Tämä on erityisen tärkeää antibioottien osalta mutta pätee luonnollisesti muihinkin lääkkeisiin.

Mitä antibioottiresistenssillä tarkoitetaan?

Antibiootit, joita kutsutaan myös mikrobilääkkeiksi, ovat lääkevalmisteita, joilla voidaan tappaa bakteereita tai ehkäistä niiden kasvua eritysesti ihmisten ja eläinten, mutta joskus myös kasvien infektioiden parantamiseksi.

Viruksiin tehoavia mikrobilääkkeitä kutsutaan tavallisesti viruslääkkeiksi. Bakteereita kutsutaan antibioottiresistenteiksi, kun tietyt antibiootit eivät enää pysty tappamaan niitä tai pysäyttämään niiden kasvua. Moniresistentit bakteerit ovat samanaikaisesti vastustuskykyisiä usealle antibioottiryhmälle.

Mikrobit, kuten bakteerit ja virukset, voivat olla lääkkeille resistenttejä joko luonnostaan tai hankitusti. Huolestuttava ongelma on se, että tavallisesti antibioottiherkät bakteerit muuttuvat geneettisten muutosten seurauksena vastustuskykyisiksi. Antibiootit eivät tapa resistenttejä bakteereita, ja ne lisääntyvät edelleen aiheuttaen pidempiaikaisen sairauden tai jopa potilaan menehtymisen.

Mistä antibioottiresistenssi johtuu?

Antibioottiresistenssissä alun perin lääkeaineille herkät bakteerikannat muuttuvat geneettisten mutaatioiden kautta vastustuskykyisiksi kyseiselle mikrobilääkkeelle. Antibioottien liiallinen ja epäasianmukainen käyttö kiihdyttää antibioottiresistenttien bakteereiden syntymistä ja leviämistä. Antibiooteille herkät bakteerit kuolevat altistuessaan niille, mutta resistentit bakteerit jäävät henkiin ja kasvavat ja lisääntyvät edelleen.

Antibiootteja käytetään maailmanlaajuisesti väärin, sillä useimmat tavanomaiset flunssa- ja nuhakuumetapaukset johtuvat viruksista, joihin antibiootit eivät tehoa, mutta niitä hoidetaan siitä huolimatta antibiooteilla. Turhaan aloitetut, lyhyet ja kesken jätetyt antibioottikuurit johtavat resistenttien bakteerikantojen kehittymiseen. Lisäksi bakteeri-infektioiden muuttuessa resistenteiksi, uusien tehokkaiden antibioottien kehittäminen on yhä vaikeampaa ja kalliimpaa ja monet yritykset vetäytyvät antibioottitutkimuksista. Tämän seurauksena yhä harvemmin kehitetään ja hyväksytään uusia antibiootteja.

Merkittävä askel antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi on innovatiivisten hoitojen kehittäminen ja mahdollisimman suotuisan ympäristön luominen antibioottien tutkimukselle ja kehittämiselle. Tässä korostuvat myös innovatiiviset kumppanuudet, joihin GSK panostaa. Lisäksi uuden, läpinäkyvän ja kestävän liiketoimintamallin edelleenkehittäminen nähdään tärkeänä.

Lähteet:

European Centre for Disease Prevention and Control:

http://ecdc.europa.eu/fi/eaad/antibiotics-get-informed/factsheets/Pages/general-public.aspx#sthash.dFn5odie.dpuf

Evira

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/laakitseminen/antibioottiresistenssin-seuranta/

WHO

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance

THL

https://www.thl.fi/en/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/mikrobilaakeresistenssi/fire-suomalainen-mikrobilaakeresistenssin-tutkimusryhma/resistenssiraportit

GSK

Addressing Antimicrobial Resistance ‘AMR’ (PPT)